Liệu tăng lương tối thiểu có tác động đến lợi nhuận của doanh nghiệp? Trường hợp của Việt Nam

Nguyễn Việt Cường

Journal of International Development, DOI: 10.1002/jid.2920


Tóm tắt

Nghiên cứu này đo lường tác động của tăng lương tối thiểu lên lợi nhuận của các doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam sử dụng phương pháp sai biệt kép cùng kết hợp với ghép cặp xác suất. Dữ liệu sử dụng cho phân tích này được lấy từ Điều tra doanh nghiệp Việt Nam năm 2005 và 2006. Tác động ước tính của tăng lương tối thiểu từ 290 lên 350 nghìn đồng trong năm 2005 lên lợi nhuận của doanh nghiệp là rất nhỏ, không có ý nghĩa thống kê.

Full text for Wiley Online Library subscribers only. 

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: