project-hcmc

THÔNG TIN CHUNG

Trong những năm vừa qua TP.HCM đã đạt được những thành tựu vô cùng ấn tượng trong công tác giảm nghèo nhờ vào tăng trưởng kinh tế cao và việc tích cực triển khai các chính sách giảm nghèo trên khắp thành phố. TP.HCM đang trên đường đạt được mục tiêu đặt ra trong Dự án Giảm nghèo giai đoạn 2009-2013. UBND thành phố và UNDP đã cùng lồng ghép cách tiếp cận đa chiều vào các nỗ lực giảm nghèo. Hiện MDRI đang thực hiện hỗ trợ cho Ban Giảm nghèo TPHCM trong việc đánh giá các tác động của Dự án trong giai đoạn 2009-2013. Phân tích đánh giá được thực hiện trên 5 chính sách chính: giáo dục, y tế, dạy nghề và việc làm, nhà ở, và tín dụng.

MDRI sử dụng cả phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng để đưa ra bức tranh toàn cảnh về tình hình nghèo đói cũng như về các tác động của dự án. Nghiên cứu đã thực hiện khảo sát định lượng tại 1000 hộ nghèo và cận nghèo tại TP HCM và 20 cuộc phỏng vấn định tính với các đơn vị triển khai của thành phố.

Cụ thể, nghiên cứu sẽ đo lường tiếp cận của các nhóm đối tượng mục tiêu, kết quả từ việc triển khai các chính sách cũng như những ảnh hưởng mà chính sách mang lại về điều kiện sống cũng như tình hình kinh tế-xã hội của các hộ hưởng lợi. Những phát hiện từ nghiên cứu sẽ đóng góp quan trọng cho các đối thoại về chính sách cũng như quá trình rà soát thiết kế các chính sách giảm nghèo trong tương lai.

Khách hàng

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

undp

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP)

Thời gian

2013

CÁC DỰ ÁN KHÁC

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: