project-vnen

TỔNG QUAN

Mục tiêu của dự án GPE-VNEN là khắc phục các khó khăn trong việc đào tạo trẻ em biết suy nghĩ độc lập và sáng tạo, đặc biệt là cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và học sinh dân tộc thiểu số. Phương pháp dạy và học ở các trường tham gia dự án là phương pháp lấy học sinh làm trung tâm, thay vì cách dạy học truyền thống là lấy giáo viên làm trung tâm. Chương trình dạy học GPE-VNEN cũng nhấn mạnh vào sự tham gia của cộng đồng địa phương cũng như vai trò của phụ huynh học sinh trong việc giáo dục đào tạo học sinh. Quá trình cải cách cơ bản này có khả năng thay đổi toàn diện hệ thống dạy và học trong nhà trường phổ thông, và nếu thành công thì có thể được nhân rộng lên khắp cả nước và cung cấp các bài học vô cùng hữu ích cho CPVN trong kế hoạch cải tổ việc dạy và học trong vòng 10 – 15 năm tới. Ngoài ra mô hình được áp dụng thành công ở Việt Nam cũng sẽ trở thành bài học cho các nước khác học hỏi.

KHÁCH HÀNG

Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET)

worldbank

Ngân hàng Thế giới

THỜI GIAN

09/2013 – 10/2014

DỰ ÁN LIÊN QUAN

.

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: