project-rural-gender

THÔNG TIN CHUNG

Nghiên cứu nhằm đem tới một bức tranh cập nhật chính xác về tình trạng việc làm tại nông thôn tại hai tỉnh được chọn. Nghiên cứu còn cung cấp những khía cạnh liên quan tới bình đẳng giới trong công việc thông qua xác định các thử thách của thị trường lao động về mặt cung và cầu lao động, đánh giá tiếp cận của người lao động đối với những cơ hội việc làm tốt, đặc biệt với phụ nữ. Bên cạnh thúc đẩy tăng cường năng lực kinh tế cho phụ nữ vùng nông thôn nói chung. Nghiên cứu này còn đóng vai trò là một công cụ hữu ích để thực hiện Luật bình đẳng giới được Chính phủ ban hành năm 2006 và Chiến lược quốc gia Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020.

Khách hàng

fao

Tổ chức Nông lương Quốc tế (FAO)

ilo

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)

Thời gian

08/2011 – 03/2012

CÁC DỰ ÁN KHÁC

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: