project-irregular-fee

TỔNG QUAN

Dự án nhằm mục tiêu nghiên cứu về mức độ và cách thức mà khối tư nhân đóng góp vào phổ cập Giáo dục tại Việt Nam, giúp Bộ Giáo Dục và Đạo Tạo Việt Nam (i)Cải thiện tính minh bạch và quá trình xã hội hóa các chính sách giáo dục, (ii) Nghiên cứu những biện pháp hỗ trợ người nghèo và (ii) Đánh giá chi phí cấp tiểu học và trung học cơ sở so với thu nhập của hộ gia đình. Một trong những mục tiêu quan trọng của nghiên cứu này là đánh giá mức độ tham nhũng trong Giáo dục phổ cập tại Việt Nam thông qua việc nghiên cứu và phỏng vấn đại diện gia đình và nhà trường.

KHÁCH HÀNG

moet

Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET)

btc

Cơ quan phát triển Bỉ- BTC

THỜI GIAN

07/2011 – 02/2012

DỰ ÁN KHÁC

.

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: