project-dfi

THÔNG TIN CHUNG

Mục đích của dự án nhằm xây dựng Chỉ số môi trường kinh doanh của hộ kinh doanh (DFI)tại Việt Nam. Chỉ số này không chỉ phản ánh thực trạng về hoạt động của khu vực kinh doanh nhỏ nhưng rất quan trọng này mà các kết luận còn đặt nền móng cho các nhà hoạch định chính sách nhằm tăng cường phát triển bền vững của hộ kinh doanh cá thể tại Việt Nam.

Khách hàng

ispard

Viện chính sách và phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD)

Thời gian

2010 – 2012

CÁC DỰ ÁN KHÁC

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: