project-labor-highlands

THÔNG TIN CHUNG

Là vùng khó khăn thứ hai của Việt Nam, khu vực Tây Nguyên nằm trong những vùng nơi có nhiều người dân tộc thiểu số cư trú nhất. Nghiên cứu nhằm nắm bắt các câu chuyện về việc làm tại khu vực Tây Nguyên nhằm xác định các thử thách cũng như cơ hội kinh tế tại Tây Nguyên và các vùng lân cận. Nghiên cứu sẽ tìm hiểu các vấn đề về cơ hội việc làm và sinh kế thông qua cung và cầu lao động trong nhóm người dân tộc thiểu số.

Với việc đồn điền cà phê tiếp tục là nguồn thu chính của vùng, nghiên cứu sẽ nhấn mạnh vào việc tìm hiểu ngành cà phê thông qua khoảng 100 cuộc phỏng vấn với các doanh nghiệp cà phê, người trồng cà phê, các lao động thường xuyên cũng như lao động thời vụ tại 3 tỉnh: Đăk Lăk, Đắc Nông và Quảng Ngãi. Nghiên cứu cũng sẽ được dùng như tài sản thông tin cho đối thoại giữa Bộ Kế hoạch Đầu tư và Ngân hàng Thế giới về chương trình giảm nghèo được yêu cầu tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.

Khách hàng

worldbank

Ngân hàng Thế giới

Thời gian

02/2012 – 04/2012

CÁC DỰ ÁN KHÁC

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: