project-135-II

THÔNG TIN CHUNG

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc đang hỗ trợ Chính phủ Việt Nam (Dự án VIE/02/001) trong việc nâng cấp và thực thi chương trình mục tiêu về giảm nghèo. Để nâng cao hiệu quả của việc thực thi Chương trình 135, giai đoạn II (2006-2010), và cung cấp dữ liệu tin cậy cho giám sát và đánh giá toàn diện, nhóm nghiên cứu MDRI đã hỗ trợ việc xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá mới dựa trên kinh nghiệm từ việc thực thi Chương trình 135, giai đoạn 1999-2005. Hệ thống đã được thiết kế để theo dõi sự thay đổi và đo lường tác động của chương trình, kết quả, đầu ra và đầu vào ở tất cả các cấp.

Khách hàng

cema

Ủy ban Dân tộc (CEMA)

undp

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP)

Thời gian

2008 – 2009

CÁC DỰ ÁN KHÁC

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: