project-labor-highlands

THÔNG TIN CHUNG

Mục tiêu của Điều tra cơ bản thu thập số liệu đầu kỳ đuợc thực hiện nhằm thu thập thông tin giúp Chính phủ Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Thế giới có bộ cơ sở dữ liệu ban đầu phục vụ việc phân tích hiện trạng mức sống, cơ sở hạ tầng và sinh kế của các địa bàn (xã, huyện, tỉnh) thuộc vùng Dự án giúp đưa ra đuợc các thiết kế các hoạt động của Dự án một cách hiệu quả nhằm giảm nghèo và nâng cao cơ hội sinh kế cho các hộ nghèo sống tại 6 tỉnh dự án bao gồm Đắk Nông, Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Ngoài ra, Dữ liệu ĐTCB sẽ là cơ sở phục vụ cho việc đánh giá tác động của Dự án khi so sánh với Dữ liệu thu thập từ Điều tra giữa kỳ và Điều tra cuối kỳ.

Nhiệm vụ chính của MDRI là phân tích bộ số liệu thu thập được từ cuộc điều tra đầu kỳ, tổ chức lớp tập huấn về phân tích thống kê cho cán bộ dự án địa phương nhằm tăng cường năng lực sử dụng bộ số liệu trong thiết kế, giám sát và thực hiện dự án.

Khách hàng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

worldbank

Ngân hàng Thế giới

Thời gian

11/2015 – 6/2016

CÁC DỰ ÁN KHÁC

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: