LIÊN HỆ

T: +84-024-3247-4668
E: trangdo@mdri.org.vn

CHUYÊN MÔN

Dân tộc thiểu số
Các vấn đề xã hội
Nông nghiệp và phát triển nông thôn

BẰNG CẤP

Thạc sỹ Chính sách công và Phát triển con người
Đại học Tổng hợp Maastricht, Hà Lan

GIỚI THIỆU

Đỗ Thu Trang được đánh giá là một nhà nghiên cứu trẻ đầy tiềm năng. Chị Trang đã tham gia vào một số dự án về giảm nghèo và đánh giá tác động chương trình như dự án Giảm nghèo miền núi phía Bắc của Ngân hàng Thế giới hay Điều tra đánh giá công tác Phòng chống tham nhũng. Chị Trang đang dần tích lũy kinh nghiệm liên quan đến phương pháp định lượng và định tính cũng như các kinh nghiệm quản lý dự án.

 

MOST RECENT PROJECTS

CONTACT ME