LIÊN HỆ

T: +84-024-3247-4668 (ext.102)
E: baoho@mdri.org.vn

CHUYÊN MÔN

Dữ liệu
Công nghệ thông tin

BẰNG CẤP

Thạc sỹ, Công nghệ thông tin
Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

GIỚI THIỆU

Hồ Văn Bảo là một chuyên gia công nghệ thông tin lâu năm với trên 16 năm kinh nghiệm xử lý số liệu thống kê trong nhiều ngành và lĩnh vực. Anh Bảo đã tốt nghiệp thạc sỹ công nghệ thông tin chuyên ngành công nghệ phần mềm, anh đã tham gia việc xử lý nhiều điều tra/tổng điều tra của ngành thống kê, phân tích dữ liệu và xây dựng các cơ sở dữ liệu cho nhiều dự án của các cơ quan Chính phủ.

 

BAO’S MOST RECENT PROJECTS

CONTACT ME