THÔNG TIN CHUNG

Dự án hỗ trợ Giảm nghèo miền núi phía bắc II được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới, tại 2.366 làng, 230 xã và 27 quận thuộc 6 tỉnh. Trong khuôn khổ dự án NMPRP-II, MDRI đang thực hiện nghiên cứu hỗ trợ Hợp phần 3.5 từ tháng 12/2012 đến 09/2013. Hợp phần 3.5 “Bảo vệ tài sản của cộng đồng và hộ gia đình” có mục đích nâng cao kiến thức và năng lực của cộng đồng trong giảm thiểu các tác động của thiên tai và đẩy mạnh các nỗ lực xử lý rủi ro trong đầu tư, thiết kế và triển khai dự án. Nghiên cứu được thực hiện ở 230 xã, 27 huyện ở 6 tỉnh miền núi phía Bắc: Hòa Bình, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái và Lai Châu với ba mục tiêu chính:

Đánh giá rủi ro và mức độ bị tổn thương đối với thiên tai và biến đổi khí hậu của các xã hưởng lợi trong NMPRP-II cũng như đánh giá tác động lên các hoạt động sinh kế chính trong vùng dự án
Phân tích năng lực ứng phó với các rủi ro thời tiết của cán bộ xã, cán bộ dự án NMPRP-II tại xã và cán bộ thôn bản
Phát triển các mô hình sinh kế ứng phó có khả năng thích ứng và tăng thu nhập cho hộ

Để thực hiện Nghiên cứu, MDRI đã phối hợp với rất nhiều nhà nghiên cứu và cán bộ dự án thuộc các cơ quan tổ chức ở cấp trung ương, cấp tỉnh, huyện và xã. Các phát hiện chính sẽ được công bố vào hội thảo tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 9/2013.

Khách hàng

cema

Ủy ban Dân tộc (CEMA)

undp

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP)

Thời gian

12/2012 – 09/2013

CÁC DỰ ÁN KHÁC

.

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: