research-areas-agri-rural-development

Tại các quốc gia  khu vực sông Mekong, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy hải sản là những nguồn thu nhập chính của người nghèo và gần hai phần ba dân số sống ở khu vực nông thôn. Hoạt động nông nghiệp vẫn đóng vai trò quan trọng tại hầu hết các hộ nông thôn, đặc biệt là hộ nghèo và cận nghèo. Tăng trưởng kinh tế đã mang đến những bước tiến ấn tượng trong sản xuất và xuất khẩu nông nghiệp, góp phần đẩy mạnh việc ứng dụng chuyển giao công nghệ, an ninh lương thực và đặc biệt nâng cao mức sống ở nông thôn. Cải cách đất đai, dỡ bỏ các rào cản thương mại, và nâng cao khả năng tiếp cận và áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp thông qua hệ thống khuyến nông đã giúp cho năng suất cây trồng và vật nuôi tăng cao và làm cho thu nhập của các hộ nông dân được cải thiện rất nhiều, góp phần lớn vào thành tựu giảm nghèo trong thời qua. Tuy nhiên, sản lượng nông nghiệp đang đạt đến mức giới hạn, và cần có những nghiên cứu chuyên sâu hơn để xác định và giải quyết các vấn đề về nông nghiệp tại khu vực nông thôn.

MDRI đã có những đóng góp có giá trị vào việc thiết lập và triển khai chính sách quốc gia thông qua việc nâng cao nhận thức về sự quan trọng của việc đầu tư vào khối nông nghiệp và phát triển nông thôn như một phương thức quan trọng trong xóa đói giảm nghèo và củng cố an ninh lương thực.  Chúng tôi nhấn mạnh vào mối liên kết giữa sinh kế nông nghiệp và trao quyền kinh tế. Trong nghiên cứu của mình, chúng tôi tìm hiểu về nhiều chủ đề liên quan đến phát triển nông nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế đang diễn ra nhanh chóng. Bằng cách giải quyết những vấn đề nổi cộm và cấp bách này, chúng tôi mang lại những thông tin đầu vào hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách.

Trong năm 2013-2014, MDRI đã thực hiện một dự án cho Bộ Tài nguyên và Môi trường để đánh giá việc sử dụng và quản lý đất của các khu vực thuộc dự án Quản trị đất đai Việt Nam. Việc đánh giá này xem xét mức độ tiếp cận các dịch vụ đất đai, việc sử dụng và quản lý đất của đồng bào dân tộc thiểu số, và hiệu quả của các hoạt động nâng cao nhận thức thông qua nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng và sử dụng phương tiện truyền thông đại chúng.

WEAI_062018

Khách hàng: Tổ chức phát triển Hà Lan SNV Vietnam Thời gian: 06-07/2018 Tổng quan: Dự án “Nâng cao vai trò phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp” (FLOW/EOWE) được Bộ Hợp Tác Phát Triển của Vương quốc Hà Lan (DSO) tài trợ và được thực hiện bởi Tổ chức Phát triển Hà…

sdgs

Khách hàng: NIRAS-IP và German Development Cooperation (GIZ Vietnam) Thời gian: 05/2018 – 12/2018 Tổng quan: Chương trình 2030 về Phát triển Bền Vững, được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh của LHQ tại New York vào tháng 9/2015, là thỏa thuận quốc tế đầu tiên áp dụng cả ba khía cạnh phát triển…

oie_1143735anOx1LS7

Khách hàng: Cơ quan Hợp tác Phát triển Đức, Văn phòng GIZ Thời gian: 11/2017 – 01/2018 Tổng quan: Dự án nhằm mục đích hỗ trợ chuẩn bị Đánh giá Quốc gia Tự nguyện của Chính phủ Việt Nam. Mục tiêu của dự án là tiến hành đánh giá chuyên sâu về nhóm chỉ tiêu…

rau-sach-1

Thời gian: 07/2016-12/2016 Khách hàng: Trung Tâm nghiên cứu Nông Nghiệp Quốc Tế Australian (ACIAR), Trường đại học Adelaide Tổng quan dự án Mục tiêu chung của dự án là nâng cao lợi nhuận và tính bền vững cho những hộ trồng rau với quy mô nhỏ ở Tây Bắc Việt Nam thông qua việc…

rau sach 1

Khách hàng:        Trung Tâm nghiên cứu Nông Nghiệp Quốc Tế Australian (ACIAR), Trường đại học Adelaide Thời gian:         07/2016 – 12/2016 Tổng quan:  Mục tiêu chung của dự án là nâng cao lợi nhuận và tính bền vững cho những hộ trồng rau với quy mô nhỏ ở Tây Bắc Việt Nam thông qua việc…

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: