sdgs

Khách hàng: NIRAS-IP và German Development Cooperation (GIZ Vietnam)

Thời gian: 05/2018 – 12/2018

Tổng quan: Chương trình 2030 về Phát triển Bền Vững, được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh của LHQ tại New York vào tháng 9/2015, là thỏa thuận quốc tế đầu tiên áp dụng cả ba khía cạnh phát triển bền vững: kinh tế, môi trường và xã hội. Việt Nam được coi là quốc gia tiên phong trong khu vực Đông Nam Á về phát triển bền vững và tăng trưởng xanh. Việc thành lập Chiến lược tăng trưởng xanh Việt Nam (VGGS) năm 2012 và thông qua Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình phát triển bền vững (NAP) năm 2030 vào tháng 5 năm 2017 cho thấy tham vọng của Việt Nam trong việc duy trì vị trí này. Thuộc chương trình hợp tác kỹ thuật Đức-Việt “Cải cách kinh tế vĩ mô /Tăng trưởng xanh” tại Việt Nam do GIZ thực hiện, thay mặt Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ), dự án nhằm hỗ trợ chương trình Tăng trưởng Kinh tế vĩ mô / Tăng trưởng xanh tư vấn cho Việt Nam về việc giám sát thực hiện Chương trình nghị sự năm 2030.

Nhiệm vụ chính:

  • Thực hiện một đánh giá chi tiết tính khả thi của các chỉ số SDG toàn cầu liên quan đến giới và bình đẳng giới, người khuyết tật cũng như các chỉ tiêu liên quan đến tăng trưởng kinh tế bền vững, đặc biệt là tăng trưởng xanh trong bối cảnh Việt Nam
  • Xây dựng các chỉ tiêu liên quan đến giới và bình đẳng giới, người khuyết tật cũng như các chỉ tiêu liên quan đến tăng trưởng kinh tế bền vững, đặc biệt là tăng trưởng xanh;
  • Xác định và đề xuất các phương pháp thu thập dữ liệu hiệu quả;
  • Đề xuất platform và quy trình giám sát cho việc giám sát các chỉ tiêu đối với các bộ ngành có trách nhiệm.
  • Đề xuất các phương án khả thi cho việc chia sẻ dữ liệu một cách hiệu quả và hệ thống liên quan đến công tác giám sát việc triển khai các SDG trong Chính phủ và các đơn vị liên quan.
.

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: