AgResults_Intro

Khách hàng: Bộ Phát Triển Quốc Tế Anh Quốc (DFID) và Công ty Abt Associates

Thời gian: 7/2020- 1/2021

Tổng quan: MDRI hợp tác với DFID và Abt Associates để khảo sát 2000 nông dân ở Thái Bình về mô hình cuộc thi có thưởng AgResults tại Việt Nam. AgResults là một dự án đa quốc gia nhằm khuyến khích các sáng kiến nông nghiệp từ khu vực tư nhân qua việc thiết kế và tổ chức các cuộc thi treo thưởng dựa trên kết quả đạt được của các dự án tham dự (“pay-for-results”). Tại Việt Nam, mục tiêu của AgResults là khuyến khích sự phát triển và áp dụng của các công nghệ giảm thiểu khí thải trong việc trồng lúa, cũng qua mô hình cuộc thi có thưởng.

Mục đích chính của nghiên cứu là thu thập dự liệu và đánh giá tác động của chương trình AgResults tại tỉnh Thái Bình.  Dữ liệu được thu thập sẽ giúp DFID và Abt Associates có thêm thông tin để đánh giá và cải thiện mô hình AgResults về sau.

Nhiệm vụ chính:

  • Lên kế hoạch và quản lý dự án khảo sát;
  • Rà soát và thử nghiệm bảng hỏi;
  • Hoàn tất bảng hỏi, hướng dẫn và chương trình trên máy tính bảng;
  • Tuyển chọn và tổ chức tập huấn điều tra viên, soạn nội dung tập huấn và sổ tay điều tra viên;
  • Thu thập dữ liệu và giám sát chất lượng;
  • Xử lý và nộp 2 data đã làm sạch (khảo sát vụ xuân, khảo sát vụ hè);
  • Viết báo cáo khảo sát cho 2 vụ.
.

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: