Oxfam

Khách hàng: Oxfam, Việt Nam

Thời gian: 11/2018-02/2020

Tổng quan: Việt Nam đã đạt được một số thành tựu như tốc độ tăng trưởng cao và giảm nghèo. Tuy nhiên, thách thức cho tương lai vẫn còn hiện hữu, với tốc độ tăng trưởng giảm hiện tại và thâm hụt ngân sách cao, sẽ làm hạn chế chi tiêu công và khả năng thực thi của các chính sách trong việc giải quyết cácbất bình đẳng mà các nhóm yếu thế nhất gặp phải.

Mục tiêu của dự án là nâng cao nhận ​​thức và tìm hiểu về sự bất bình đẳng kinh tế và xã hội, các tác nhân của bất bình đẳng, cũng như các chính sách và cách tiếp cận hiệu quả nhất để giảm bớt bất bình đẳng, thông qua việc phân tích sự bất bình đẳng đa chiều ở Việt Nam. Nghiên cứu sẽ trả lời các câu hỏi chính sau đây:

Câu 1: Những bất bình đẳng nổi bật nhất hiện nay ở Việt Nam là gì?

Câu 2: Các tác nhân quan trọng nhất của bất bình đẳng ở Việt Nam là gì?

Câu 3: Những chính sách nào nên được chính phủ Việt Nam ưu tiên để giảm bất bình đẳng?.

Nhiệm vụ chính:

  • Tổ chức các hội thảo với những bên liên quan
  • Xây dựng phương pháp nghiên cứu (nghiên cứu tại bản bàn, phân tích thống kê định lượng và định tính)
  • Xây dựng bộ công cụ định tính
  • Phân tích các chỉ tiêu định lượng về bất bình đẳng ở Việt Nam
  • Tiến hành nghiên cứu định tính tại thực địa
  • Viết báo cáo
.

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: