school_nutrition

Khách hàng: Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế (IFPRI)

Thời gian triển khai: 4/2018 – 12/2018

Giới thiệu chung: Nghiên cứu này là giai đoạn 1 của dự án “Cải thiện chế độ ăn thông qua nhà trường ở Việt Nam” do Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) thực hiện từ nguồn tài trợ của Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế (IFPRI). Dự án là một phần của Chương trình Nghiên cứu Nông nghiệp vì Dinh dưỡng và Sức khỏe (A4NH) của Mạng lưới Nghiên cứu Toàn cầu vì Phát triển (CGIAR). Mục đích của nghiên cứu định lượng ban đầu này là để tìm hiểu: (i) Các mối quan tâm chính liên quan đến chế độ ăn và dinh dưỡng, (ii) Các quan niệm và thực hành nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm tại gia đình và nhà trường, (iii) Các đề xuất từ phía người trả lời để cải thiện chế độ ăn của trẻ em và gia đình. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp thu thập dữ liệu là phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm với học sinh, cha mẹ học sinh, cán bộ quản lý nhà trường và đơn vị cung cấp thức ăn tại 02 trường tiểu học công lập thuộc quận Cầu Giấy và 02 trường thuộc huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội. Kết quả của nghiên cứu sẽ được phân tích để tìm ra các đề xuất trong nhà trường có tiềm năng ảnh hưởng lớn nhất, giúp dự án nghiên cứu có thể xây dựng được một can thiệp phù hợp để thử nghiệm và đánh giá hiệu quả ở giai đoạn tiếp theo.

Nhiệm vụ chính:

  • Thiết kế và triển khai bộ công cụ nghiên cứu định tính bao gồm thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu với phụ huynh, học sinh, cán bộ quản lý nhà trường và đơn vị cung cấp thức ăn tại tổng cộng 04 trường tiểu học thuộc quận Cầu Giấy (02 trường) và huyện Đông Anh (02 trường);
  • Phân tích các dữ liệu định tính thu thập được;
  • Viết báo cáo tóm tắt các kết quả nghiên cứu và đưa ra đề xuất can thiệp cụ thể cho giai đoạn tiếp theo của nghiên cứu.
.

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: