CDI_living wage

Khách hàng: Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI), Việt Nam.

Thời gian: 06/2019-08/2019

Tổng quan: Lương đủ sống vẫn là một khái niệm tương đối mới đối với công chúng và các nhà hoạch định chính sách tại Việt Nam. Nhiều cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tin rằng lương đủ sống là mức lương mà nhân viên nhận được trong thời gian làm việc thông thường. Tuy nhiên, lương đủ sống là mức lương mà nhân viên nhận được khi làm việc bình thường và còn phải đáp ứng điều kiện liệu nó có thể duy trì mức sống tối thiểu cho bản thân và gia đình họ hay không. Các tiêu chí của mức sống tối thiểu bao gồm thực phẩm, nước, nhà ở, giáo dục, y tế, giao thông vận tải, quần áo và các nhu yếu phẩm khác cũng như chi phí ước tính cho các sự kiện bất ngờ.

Hiện tại ở Việt Nam, mới chỉ có quy định về mức lương tối thiểu, không có quy định về mức lương đủ sống. Thông thường, công nhân đi làm trong giờ làm việc bình thường và được trả lương. Do đó, nghiên cứu này sẽ phân tích mối quan hệ giữa mức lương và phúc lợi. Ngoài ra, nghiên cứu cũng sẽ phân tích mối tương quan giữa sự phát triển của doanh nghiệp với các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên Hợp Quốc.

Nhiệm vụ chính:

  • Xây dựng phương pháp nghiên cứu (nghiên cứu tại bản bàn, phân tích thống kê định lượng và định tính)
  • Xây dựng bộ công cụ định tính
  • Phân tích các chỉ tiêu định lượng về lương đủ sống ở Việt Nam
  • Tiến hành nghiên cứu định tính tại thực địa
  • Viết báo cáo
.

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: