research-areas-governance-big

MDRI hỗ trợ những chính sách và chiến lược của nhà nước thông qua việc cung cấp những nghiên cứu dựa trên bằng chứng và dịch vụ tư vấn chính sách.

project-redd

Chúng tôi áp dụng cách tiếp cận tổng thể cho các vấn đề môi trường bằng cách quan sát mối liên kết giữa môi trường với kinh tế và xã hội.

research-areas-sector-market

Chúng tôi nắm bắt các xu hướng toàn cầu như chuyển giao công nghệ và phát triển bền vững, đồng thời tôn trọng bối cảnh địa phương và tính nhạy cảm về văn hóa.

research-areas-water-sanitation-big

Các nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng tiếp cận nước và vệ sinh môi trường là một trong những thiếu thốn lớn nhất trong đời sống của người nghèo.

research-areas-social-issues-big

We aim to combine consultancy work with socially influential research through working on projects that address the prickliest issues in society.

research-areas-labor

We focus on the vulnerable groups to contribute to guiding policies to promote growth and lessen inequality on the labour market and employment.

research-areas-agri-rural-development

We demonstrate the importance the linkage between agricultural livelihoods and economic empowerment.

research-areas-ethnic-minority-big

Áp dụng cách tiếp cận đa chiều, chúng tôi trân trọng những nét đặc trưng và sự đa dạng văn hóa của các nhóm dân tộc thiểu số.

research-areas-poverty-reduction-big

Chúng tôi áp dụng cách tiếp cận đa chiều để đo lường và đánh giá tác động của các chương trình, chính sách hỗ trợ.

.

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: