Hội thảo công bố báo cáo: “Nghiên cứu Tác động của Biến đổi khí hậu (BĐKH) và Thiên tai đến Bất bình đẳng đa chiều tại Việt Nam”