rsz_2019-11-13-360x239

Khách hàng: Bộ Kế Hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Thế giới (NHTG)

Thi gian: 09 – 12/2019

Tng quan:

Dự án Giảm Nghèo khu vực Tây Nguyên (Dự án) do Chính phủ Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Ngân hàng thế giới thực hiện tại 6 tỉnh (4 tỉnh Tây Nguyên là Đắk Nông, Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai và 2 tỉnh Nam Trung Bộ là Quảng Nam và Quảng Ngãi). Mục tiêu phát triển của Dự án là “Nâng cao mc sng thông qua ci thin cơ hi sinh kế các xã nghèo trong vùng d án”.

Dự án GNTN bao gồm bốn hợp phần:

  • Hp phn 1: Phát triển CSHT cấp xã và thôn/bản nhằm tăng khả năng tiếp cận với các vùng sản xuất, cải thiện điều kiện sinh hoạt, tăng cường tiếp cận dịch vụ công và tạo việc làm trong quá trình xây dựng CSHT;
  • Hp phn 2: Phát triển sinh kế bền vững, tăng tự chủ về sinh kế thông qua củng cố an ninh lương thực và dinh dưỡng, đa dạng hóa các loại hình sinh kế, phát triển sinh kế kết nối thị trường;
  • Hp phn 3: Phát triển CSHT kinh tế-xã hội kết nối cấp huyện để thúc đẩy sản xuất, tăng cường tiếp cận dịch vụ công; nâng cao năng lực cán bộ các cấp để thực hiện hiệu quả các hoạt động của Dự án; thúc đẩy truyền thông nâng cao nhận thức của người dân để tăng cường sự tham gia vào các hoạt động của Dự án;
  • Hp phn 4: Quản lý Dự án đảm bảo quản lý hiệu quả các hoạt động của Dự án theo đúng thiết kế, bao gồm một hệ thống Giám sát và Đánh giá (GS&ĐG) hiệu quả.

Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) được lựa chọn là Đơn vị tư vấn, chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu nhằm giúp Chính phủ Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Thế giới có bộ cơ sở dữ liệu toàn diện phục vụ việc đánh giá tác động của Dự án.

 

Nhim v chính:

  • Xây dựng phương pháp nghiên cứu
  • Thiết kế bộ công cụ
  • Triển khai khảo sát
  • Phân tích các chỉ tiêu và viết báo cáo
.

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: