.
Tên dự án: Chương trình khảo sát xã hội quốc tế – Khảo sát xã hội học tại Việt Nam

Khách hàng: Trung tâm nghiên cứu ý kiến quốc gia (NORC), Đại học Chicago

Thời gian: 07/2018 – 03/2019

Tổng quan: Chương trình khảo sát xã hội quốc tế (ISSP) là một chương trình hợp tác liên tục xuyên quốc gia, thực hiện các khảo sát thường niên về các chủ đề khoa học xã hội quan trọng. Khảo sát xã hội học tại Việt Nam là một hợp phần của dự án được tài trợ bởi Quỹ Templeton và chủ trì bởi NORC tại đại học Chicago, nghiên cứu ý kiến của người dân về một số khía cạnh xã hội. Tại Việt Nam, MDRI được chọn là đối tác thực hiện phương thức chọn mẫu, tiến hành khảo sát thu thập dữ liệu và cung cấp thông tin đầu vào cho cuộc nghiên cứu.

Nhiệm vụ chính:

  • Thiết kế phương thức chọn mẫu và khung chọn mẫu cho khảo sát;
  • Dịch và điều chỉnh bảng hỏi;
  • Thí điểm các công cụ thu thập dữ liệu;
  • TIến hành khảo sát và thu thập dữ liệu định lượng;
  • Xây dựng cơ sở dữ liệu được yêu cầu
.

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: