_MG_0061

Khách hàng: Trung tâm Nghiên cứu so sánh quốc tế, Đại học ETH Zurich

Thời gian:  tháng 6 – tháng 11 năm 2018 

Tổng quan:

Cuộc nghiên cứu này tìm ra mối quan hệ giữa di cư vì lí do thiên tai và khả năng xảy ra xung đột, tập trung vào vai trò của đô thị hóa, các khó khăn mà người di cư gặp phải khi ổn định cuộc sống mới tại thành phố và những cảm nhận của người dân bản địa về những người di cư. Trong nghiên cứu này, thông tin của cả người di cư và người dân địa phương đều được thu thập từ 3 trung tâm thành thị: Hà Nội, Hồ Chí Minh, và Bình Dương. Với cỡ mẫu là 3600 người, 400 người di cư vì lí do thiên tại, 400 người di cư vì các lí do khác, và 400 người dân địa phương sẽ được phỏng vấn tại mỗi tỉnh. 

Nhiệm vụ chính:

– Thiết kế phương pháp và khung chọn mẫu cho khảo sát; 

– Dịch và chỉnh sửa bảng hỏi;

– Thử nghiệm công cụ khảo sát;

– Tiến hành khảo sát và thu thập dữ liệu định lượng;

– Xây dựng kho dữ liệu được yêu cầu.                  

.

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: