Khách hàng: Công ty tài chính quốc tế IFC (thuộc Ngân hàng thế giới)

Thời gian: 05/2020-08/2020

Tổng quan: MDRI hợp tác với Công ty tài chính quốc tế (IFC) để tiến hành thu thập dữ liệu định lượng cho nghiên cứu đầu kỳ bán thí nghiệm giúp hiểu rõ hơn các hộ trồng tiêu tham gia dự án Hồ tiêu bền vững Việt Nam của IFC ở những khía cạnh sau: thu nhập hộ gia đình, nguồn thu nhập và thu nhập từ hồ tiêu; Tiếp cận các nguồn đào tạo và mở rộng; Thực hành nông nghiệp tốt (GAP) bao gồm sử dụng đầu vào; Năng suất hồ tiêu; Chi phí sản xuất bao gồm chi phí đầu vào; Hiểu biết về tài chính và tiếp cận với Tài chính; Vấn đề về Giới.

Mục đích chính của nghiên cứu gồm:

  • Thu thập thông tin chi tiết ở cấp độ hộ gia đình và trang trại để hiểu các điều kiện của nông dân từ đó giúp IFC định hình và điều chỉnh các hoạt động của dự án theo nhu cầu cụ thể của nông dân cũng như đánh giá dự án của họ tác động đến nông dân như thế nào.

Nhiệm vụ chính:

  • Đóng góp xây dựng bảng hỏi
  • Thử nghiệm bảng hỏi
  • Tuyển dụng và đào tạo cho các điều tra viên và giám sát viên
  • Lập trình công cụ thu thập dữ liệu vào máy tính bảng
  • Tiến hành và giám sát các hoạt động thực địa
  • Cập nhật báo cáo tiến độ 
  • Chuẩn bị báo cáo thực địa cuối cùng
.

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: