SDG_small

Khách hàng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) và Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP)

Thi gian: 11/2019 – 02/2020

Tng quan: Năm 2018, với sự hỗ trợ từ UNDP, dự thảo Báo cáo quốc gia về SDGs đã được xây dựng (với dự kiến Báo cáo sẽ được công bố vào 2019). Dự thảo Báo cáo quốc gia được xây dựng tiếp theo Báo cáo quốc gia tự nguyện VNR về PTBV mà Việt Nam đã trình bày tại Hội nghị chính trị cấp cao của LHQ vào tháng 7/2018. Khác với Báo cáo VNR (là báo cáo của Việt Nam cho công đồng quốc tế, Hội nghị chính trị cấp cao của LHQ với các chủ đề cụ thể hằng năm), Báo cáo quốc gia về SDGs hướng đến độc giả trong nước như: Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành, các tổ chức và người dân Việt Nam, và bao gồm thông tin cập nhật và phân tích đầy đủ hơn về kết quả thực hiện từng SDG cụ thể, phân tích những thách thức đang đặt ra và đề xuất một số giải pháp cần giải quyết đối với từng SDG. Báo cáo cũng tổng hợp những vấn đề chung cần giải quyết để thực hiện thành công các VSDGs của Việt Nam trong thời gian tới.

Tuy nhiên, (i) về mặt số liệu, do năm 2018, hệ thống chỉ tiêu thống kê về phát triển bền vững và Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững chưa được ban hành, Dự thảo Báo cáo  chưa có phân tích số liệu và đánh giá tiến độ theo Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững mà Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành trong tháng 6 năm 2019 và (ii) trong Kế hoạch hành động của Bộ KH và ĐT thực hiện CTNS 2030 đã quyết định công bố báo cáo quốc gia về SDGs đầu tiên, rà soát tiến bộ và tiến độ thực hiện SDGs sau 5 năm (2015-2020), vào 2020…

Hoàn thiện Dự thảo Báo cáo quốc gia về 5 năm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam, trong đó tập trung vào các nội dung chính sau:

  • Cập nhật số liệu và phân tích cho Báo cáo SDG quốc gia;
  • Đề xuất bố cục, cách viết mới cho Báo cáo SDG quốc gia;
  • Nghiên cứu, đề xuất việc xếp hạng địa phương trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Nhim v chính:

  • Cập nhật về số liệu cho Dự thảo Báo cáo SDG quốc gia
  • Đề xuất bố cục, cách viết mới cho Báo cáo SDG quốc gia
.

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: