Anh minh hoa DA

Khách hàng: Công ty Cowatersogema International – Văn phòng đại diện tại Hà Nội & DFAT

Thời gian: 11/2020-03/2021

Tổng quan: MDRI hợp tác với Công ty Cowatersogema International đồng thực hiện dịch vụ tư vấn cho Dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch tại hai tỉnh Lào Cai và Sơn La” (GREAT). Dự án GREAT là một sáng kiến do Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) tài trợ và được quản lý bởi Công ty Cowatersogema International, nhà thầu do DFAT chỉ định. Dự án nỗ lực giúp phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số tiếp cận các cơ hội kinh tế, tự quyết định sự tham gia của họ, được công nhận cho những đóng góp và nhận được lợi ích kinh tế công bằng. Trong đó, MDRI đảm nhiệm hoạt động đánh giá giữa kỳ theo cấp độ dự án cho 34 dự án trong khuôn khổ dự án GREAT.

Mục đích chính của đánh giá giữa kỳ gồm:

  • Ghi nhận những thay đổi mà các dự án mang lại, so sánh với Chuỗi Kết quả dự kiến; thay đổi trong thực hành sản xuất và kinh doanh của những người hưởng lợi – tập trung vào phụ nữ dân tộc thiểu số
  • Đưa ra đề xuất giúp ban quản lý dự án GREAT và các đối tác dự án cải thiện kết quả dự án, tìm ra những cách tiếp cận hiệu quả nhất để từ đó tạo ra kết quả và tác động bền vững mang tính lâu dài

Nhiệm vụ chính:

  • Xây dựng bộ công cụ đánh giá, bao gồm công cụ định tính và định lượng
  • Thực hiện khảo sát thu thập thông tin định lượng ở cấp độ hộ gia đình đối với người thụ hưởng của 34 dự án
  • Thực hiện hoạt động nghiên cứu định tính, bao gồm phỏng vấn sâu online với 34 đối tác dự án và thảo luận nhóm tại thực địa với nhóm người thụ hưởng và nhóm các cá nhân có đóng góp tích cực cho dự án
  • Phân tích dữ liệu thu thập được, biên soạn báo cáo đánh giá và công bố kết quả đánh giá tới công chúng

 

Nguồn ảnh minh họa: https://equality.aus4vietnam.org/wp-content/uploads/2020/07/Veg-sector-overviewTV.pdf

.

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: