WWB-Wage-300x265

Khách hàng: Ngân hàng Thế giới dành cho Phụ nữ (Women World Banking) và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam.

Thi gian: 10/2019-04/2020

Tng quan: Viện đang hợp tác với Tổ chức Ngân hàng Thế giới dành cho phụ nữ Women’s World Banking (một tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu mong muốn thúc đẩy việc tiếp cận các giải pháp tài chính cho phụ nữ có thu nhập thấp) và Tổ chức Lao động Quốc tế ILO (một cơ quan Liên hiệp quốc được ủy thác việc tăng cường công bằng xã hội và thúc đẩy việc làm tốt thông qua thiết lập các tiêu chuẩn lao động quốc tế) để thực hiện dự án nghiên cứu “S hóa tin lương ti Vit Nam” nhằm hiểu hơn về tiềm tăng cung cấp dịch vụ tài chính số cho công nhân nữ làm việc trong các nhà máy tại Việt Nam.

Mục đích chính của nghiên cứu gồm:

  • Xác nhận liệu có doanh nghiệp nào chuyển từ thanh toán lương bằng tiền mặt sang hình thức thanh toán số hay không
  • Đánh giá xem liệu việc thay đổi sang hình thức số hóa tiền lương có đóng góp vào việc chính thức hóa doanh nghiệp, bao gồm cả việc chính thức hóa việc làm trong doanh nghiệp không.
  • Đánh giá tác động của việc số hóa tiền lương đối với việc tiếp cận tài chính của người lao động, đặc biệt là lao động nữ.

Nhim v chính:

  • Hỗ trợ xây dựng bộ công cụ định tính
  • Tiến hành nghiên cứu định tính tại thực địa (phỏng vấn đại diện doanh nghiệp và công nhân)
.

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: