• Giảm nghèo

  Chúng tôi áp dụng cách tiếp cận đa chiều để đo lường và đánh giá tác động của các chương trình, chính sách hỗ trợ.

 • Dân tộc thiểu số

  Áp dụng cách tiếp cận đa chiều, chúng tôi trân trọng những nét đặc trưng và sự đa dạng văn hóa của các nhóm dân tộc thiểu số.

 • Nông nghiệp và phát triển nông thôn

  We demonstrate the importance the linkage between agricultural livelihoods and economic empowerment.

 • Lao đông và nhập cư

  We focus on the vulnerable groups to contribute to guiding policies to promote growth and lessen inequality on the labour market and employment.

 • Giáo dục

  We aim to combine consultancy work with socially influential research through working on projects that address the prickliest issues in society.

 • Nước sạch và vệ sinh môi trường

  Các nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng tiếp cận nước và vệ sinh môi trường là một trong những thiếu thốn lớn nhất trong đời sống của người nghèo.

 • Nghiên cứu thị trường – ngành hàng và thương mại

  Chúng tôi nắm bắt các xu hướng toàn cầu như chuyển giao công nghệ và phát triển bền vững, đồng thời tôn trọng bối cảnh địa phương và tính nhạy cảm về văn hóa.

 • Môi trường và biến đổi khí hậu

  Chúng tôi áp dụng cách tiếp cận tổng thể cho các vấn đề môi trường bằng cách quan sát mối liên kết giữa môi trường với kinh tế và xã hội.

 • Quản trị

  MDRI hỗ trợ những chính sách và chiến lược của nhà nước thông qua việc cung cấp những nghiên cứu dựa trên bằng chứng và dịch vụ tư vấn chính sách.