research-areas-poverty-reduction-big

Việt Nam đang đối mặt với những thách thức mới trong nỗ lực giảm nghèo, đặc biệt là các vấn đề giảm tốc tăng trưởng , gia tăng bất bình đẳng và giảm nghèo thiếu bền vững. Các nhóm hộ gia đình có các đặc điểm địa lý, nhân khẩu học khác nhau và năng lực tài chính khác nhau nên lợi ích thu được từ tăng trưởng kinh tế cũng rất khác nhau, dẫn đến tỉ lệ giảm nghèo không đồng đều giữa các khu vực, vùng địa lý và các nhóm dân tộc. Sự gia tăng về mức độ dễ bị tổn thương và tác động bởi các cú sốc kinh tế – xã hội và thiên tai do biến đổi khí hậu đang tạo ra mối đe dọa lớn với việc duy trì thành quả giảm nghèo bền vững. Giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số đang là một trong những ưu tiên hàng đầu đối với Chính phủ và các đối tác phát triển.

Các chuyên gia ở MDRI đã thực hiện nhiều nghiên cứu chuyên sâu về giảm nghèo, bao gồm đánh giá các chính sách phát triển cấp quốc gia. Viện cũng là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực thu thập số liệu về dân tộc thiểu số có chất lượng cao và toàn diện. Các nghiên cứu của chúng tôi trong lĩnh vực này nổi bật nhờ áp dụng cách tiếp cận đa chiều để đo lường và đánh giá tác động của các chính sách hỗ trợ, cho phép chúng tôi đưa ra một bức tranh toàn cảnh về tình trạng nghèo ở các khu vực khác nhau. Với các phát hiện này, chúng tôi có thể nhận ra và bao quát sự đa dạng và đặc trưng về văn hóa có mối liên quan mật thiết với sự phát triển kinh tế xã hội của các cộng đồng dân tộc thiểu số.

Một dự án quan trọng của Ngân hàng Thế giới mà MDRI thực hiện gần đây bao gồm việc tạo ra một cơ sở dữ liệu ban đầu để phân tích tiêu chuẩn, cơ sở hạ tầng, và sinh kế của các hộ gia đình trên khắp sáu tỉnh vùng dự án. Cơ sở dữ liệu sẽ cung cấp hướng thiết kế các hoạt động giảm nghèo và cải thiện cơ hội sinh kế cho các hộ gia đình nghèo, và đóng vai trò như cơ sở dữ liệu đầu kỳ để từ đó đánh giá tác động của dự án. Đọc thêm về dự án Phân tích dữ liệu điều tra đầu kỳ hỗ trợ đánh giá tác động dự án Giảm nghèo Tây Nguyên.

Chúng tôi cũng phát triển một dự án cho Viện Phát triển Nước ngoài, trong đó điều tra mối liên hệ giữa các động cơ nghèo và sự tham gia của khối tư nhân, đặc biệt trong mảng phi nông nghiệp. Đọc thêm về Hướng dẫn chính sách cho phát triển khu vực kinh tế tư nhân và nghèo kinh niên.

Khách hàng: Công ty tài chính quốc tế IFC (thuộc Ngân hàng thế giới) Thời gian: 05/2020-08/2020 Tổng quan: MDRI hợp tác với Công ty tài chính quốc tế (IFC) để tiến hành thu thập dữ liệu định lượng cho nghiên cứu đầu kỳ bán thí nghiệm giúp hiểu rõ hơn các hộ trồng tiêu…

SDG_small

Khách hàng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) và Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) Thời gian: 11/2019 – 02/2020 Tổng quan: Năm 2018, với sự hỗ trợ từ UNDP, dự thảo Báo cáo quốc gia về SDGs đã được xây dựng (với dự kiến Báo cáo sẽ được công bố vào…

rsz_2019-11-13-360x239

Khách hàng: Bộ Kế Hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Thế giới (NHTG) Thời gian: 09 – 12/2019 Tổng quan: Dự án Giảm Nghèo khu vực Tây Nguyên (Dự án) do Chính phủ Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Ngân hàng thế giới thực hiện tại 6 tỉnh (4 tỉnh Tây Nguyên là Đắk Nông,…

rsz_caolanh2019-300x200

Khách hàng: Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) Thời gian: 06 – 10/2019 Tổng quan: Từ năm 2011, với nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ Úc, Chính phủ Hàn Quốc và Ngân hàng Đầu tư Châu Á, Chính phủ Việt Nam đã triển khai thực hiện Dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng…

home-3

Khách hàng: Ngân hàng Thế giới  Thời gian: 08 – 12/2018 Tổng quan: Từ tháng 5/2006 tới tháng 6/2016, Chính phủ Việt Nam đã thực hiện một dự án vô cùng tham vọng – Dự án Phát triển Cơ sở Hạ tầng Giao thông Đồng bằng Sông Cửu Long với tổng mức đầu tư là…

.

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: