Mục tiêu

Khóa học này có những mục tiêu chính sau:

 • Cung cấp cho học viên các kiến thức về kinh tế lượng – các phương pháp thống kê ứng dụng trong kinh tế để thử nghiệm các giả thuyết kinh tế-xã hội và dự đoán các biến kinh tế-xã hội.
 • Cung cấp cho học viên các kỹ năng phân tích số liệu và phần mềm để thực hiện các hồi quy và kiểm nghiệm.
 • Khóa học này sẽ tập trung vào các ứng thục thực tế của kinh tế lượng.

Học viên

Khóa học dành cho mọi đối tượng với kiến thức thống kê cơ bản và quan tâm đến khóa học. Khóa học rất hữu ích cho các sinh viên sau đại học, các nhà nghiên cứu đến từ trường đại học, viện nghiên cứu và các bộ ngành.

Giáo trình

Wooldridge, Jeffrey M. (2008). Introductory Econometrics: A Modern Approach. South-Western College Publishers, Fourth Edition (ISBN: 9780324581621).

Phần mềm sử dụng

Stata

Điều kiện nhập học

 • Có kiến thức cơ bản về thống kê
 • Có kiến thức cơ bản về toán học.

 • Nội dung khóa học

  Khóa học sẽ diễn ra trong 5 ngày với nội dung như sau:

  Ngày 1

  • Chương 1. Bản chất của Kinh tế lượng và Số liệu kinh tế
  • Chương 2. Mô hình hồi quy đơn giản
  • Chương 3. Phân tích hồi quy phức: Ước lượng
  • Chương 4. Phân tích hồi quy phức: Kết luận

  Ngày 2

  • Chương 5. Phân tích hồi quy phức: Tiệm cận OLS
  • Chương 6. Phân tích hồi quy phức: Các vấn đề sâu hơn
  • Chương 7. Phân tích hồi quy phức với thông tin định tính: Biến nhị phân (hoặc biến giả)
  • Chương 8. Phương sai sai số không thuần nhất

  Ngày 3

  • Chương 9. Bàn thêm về đặc điểm và vấn đề dữ liệu
  • Chương 10. Phân tích hồi quy cơ bản với Số liệu chuỗi thời gian
  • Chương 11. Các vấn đề khác về sử dụng OLS với số liệu chuỗi thời gian
  • Chương 12. Tương quan chuỗi và Phương sai sai số không thuần nhất trong hồi quy chuỗi thời gian

  Ngày 4

  • Chương 13. Dữ liệu ngẫu nhiên theo thời gian. Các phương pháp dữ liệu lặp đơn giản
  • Chương 14. Phương pháp số liệu lặp cao cấp
  • Chương 15. Ước lượng biến công cụ và Hồi quy 2 giai đoạn

  Ngày 5

  • Chương 16. Mô hình đẳng thức đồng thời
  • Chương 17. Mô hình Biến phụ thuộc giới hạn và Chữa chọn mẫu
  • Chương 18. Các chủ điểm về chuỗi thời gian nâng cao