WEAI_062018

Khách hàng: Tổ chức phát triển Hà Lan SNV Vietnam

Thời gian: 06-07/2018

Tổng quan: Dự án “Nâng cao vai trò phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp” (FLOW/EOWE) được Bộ Hợp Tác Phát Triển của Vương quốc Hà Lan (DSO) tài trợ và được thực hiện bởi Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV (SNV) từ năm 2016 đến năm 2020 tại 02 quốc gia Kenya và Việt Nam. Tại Việt Nam, Dự án FLOW/EOWE đang được SNV và các đối tác trung ương và địa phương triển khai tại 4 tỉnh: Quảng Bình, Bình Định, Ninh Thuận và Bình Thuận, với mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp và bình đẳng giới, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ tham gia vào phát triển kinh tế, tạo môi trường thuận lợi cho các Hợp tác xã/ Doanh nghiệp nữ phát triển.

Dự án tập trung đặc biệt vào các hoạt động nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế và kinh doanh nông nghiệp. Các hoạt động thúc đẩy vận động xây dựng và thực thi các chính sách nhạy cảm giới sẽ được triển khai đồng thời với việc giải quyết các rào cản về kinh tế-xã hội ở cấp địa phương, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã và doanh nghiệp nữ phát triển, thúc đẩy vai trò lãnh đạo nữ trong lĩnh vực thương mại. Ngoài ra, Dự án cũng sẽ hỗ trợ các DNNVV và các HTX nông nghiệp do phụ nữ làm chủ hoặc thu hút nhiều lao động nữ tiếp cận kỹ thuật, đầu vào, thị trường, dịch vụ và kinh doanh, từ đó cải thiện tình trạng bất bình đẳng giới. FLOW/EOWE đang xây dựng năng lực cho các đối tác địa phương để họ trở thành trụ cột của sự thay đổi này và phối hợp với các dự án hiện có và trước đây cũng như các mối quan hệ đối tác để đảm bảo mang lại nhiều lợi ích hơn cho phụ nữ.

Trong mùa hè 2018, tổ chức SNV tiến hành đánh giá giữa kỳ việc thực hiện chương trình và báo cáo các chỉ số đánh giá với Bộ Ngoại Giao Hà Lan. Đơn vị thực hiện thu thập dữ liệu đánh giá cho đánh giá giữa kỳ là Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong.

.

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: