MyHuong_Clean_Water

Khách hàng:     Ngân hàng Thế giới

Thời gian:       07 – 09/2018

Tổng quan: Các nghiên cứu thử nghiệm về mức sẵn lòng chi trả cho nước sạch tập trung vào điểm sử dụng nước sạch cũng như thời điểm sử dụng nước sạch trước đây cho thấy giá trị của nước sạch thấp hơn chi phí công nghệ rất nhiều (Kremer et al., 2010; Null 2012). Do những khó khăn gặp phải với việc phân bổ cơ sở hạ tầng ngẫu nhiên, tới nay có rất ít bằng chứng thực nghiệm về mức hộ gia đình sẵn lòng chi trả với nước máy. Trên thực tế, các chính sách đặt giá nước cần quan tâm tới mức chi tiêu công và sự sẵn sàng chi trả của hộ gia đình để đảm bảo tính bền vững của chương trình cấp nước. Bằng chứng từ nghiên cứu này sẽ có ý nghĩa trên toàn cầu, đối với những vùng và quốc gia tìm kiếm giải pháp bền vững và tiết kiệm cho việc cung cấp nước sạch nông thôn, đặc biệt là trong hoàn cảnh nước ngầm bị ô nhiễm asen.

.

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: