0x1a413815722611511200x0-15756-8830-3460-1575938854_680x408

Khách hàng: Oxfam Việt Nam

Thời gian: 05/2021-05/2022

Tổng quan: Theo kết quả Chỉ số Rủi Ro Khí hậu Toàn cầu (Global Climate Risk Index) công bố bởi Tổ chức Germanwatch, Việt Nam nằm trong số các quốc gia chịu tác động nặng nề nhất từ các hiện tượng thời tiết cực đoan. Đồng thời, biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan có tác động không giống nhau đối với các nhóm dân cư và khu vực địa lý, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế – thu nhập mà còn ở các lĩnh vực quan trọng khác của cuộc sống như y tế – sức khỏe, giáo dục và điều kiện sống.

Thông qua việc áp dụng Khung Bất bình đẳng Đa chiều (được phát triển vào năm 2018 bởi Đại học Kinh tế Luân Đôn và Tổ chức Oxfam), nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai đến bất bình đẳng trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống, và tác động của các chiến lược ứng phó đến phúc lợi của các nhóm dân cư chịu ảnh hưởng. Từ đó, nghiên cứu chỉ ra những chiến lược ứng phó có tác động tích cực trong dài hạn và đề xuất chính sách phù hợp nhằm hỗ trợ các cộng đồng và hộ gia đình trong việc thiết kế các chiến lược thích ứng để giảm bất bình đẳng và tăng cường khả năng chống chịu.

Nhiệm vụ chính:

  • Nghiên cứu tại bàn và tổng quan tài liệu
  • Xây dựng phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính
  • Tổ chức hội thảo tham vấn với các đơn vị, cá nhân liên quan để góp ý về phân tích định lượng và phương pháp định tính
  • Thực hiện nghiên cứu định tính tại một số tỉnh để thu thập dữ liệu
  • Viết báo cáo và tóm tắt đề xuất chính sách

 

Nguồn ảnh minh họa:

.

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: