Chọn mẫu

Mục tiêu

Mục đích nhằm cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về quy trình thiết kế mẫu cho các cuộc điều tra, đặc biệt tập trung vào việc thiết kế mẫu cho các cuộc điều tra hộ gia đình với các ví dụ cụ thể từ các cuộc điều tra hộ gia đình quy mô lớn đã và đang được thực hiện tại Việt Nam như Điều tra mức sống dân cư, Điều tra y tế quốc gia, khảo sát mức sống hộ gia đình. Cụ thể khóa học tập trung vào các vấn đề sau:

 • Các kiến thức cơ bản về thiết kế mẫu và tính sai số chọn mẫu, ảnh hưởng của việc thiết kế mẫu đến kết quả của cuộc điều tra;
 • Xác định nhu cầu về độ tin cậy của các chỉ tiêu cần thu thập từ những người sử dụng thông tin, các nhà hoạch định chính sách, từ đó đưa ra cỡ mẫu và phương pháp thiết kế mẫu phù hợp;
 • Xác định được các phương pháp nâng cao hiệu quả của việc thiết kế mẫu phân tầng thông qua việc sử dụng thông tin về sai số mẫu, ảnh hưởng của thiết kế mẫu, chi phí cho cuộc điều tra;
 • Hiểu được tầm quan trọng của quy trình chuẩn hóa các tài liệu điều tra về sai số mẫu phục vụ cho quá trình thiết kế mẫu cho các cuộc điều tra trong tương lai;
 • Hiểu được cách tính quyền số mẫu (quyền số thiết kế, các điều chỉnh cho các trường hợp không trả lời hoặc ngoài phạm vi điều tra) cho các cuộc điều tra có thiết kế chọn mẫu phân tầng;
 • Hiểu được phương pháp thiết kế điều tra nhiều vòng lặp (panel) và các ứng dụng của phương pháp này trong quá trình đo lường sự thay đổi của các chỉ tiêu cần nghiên cứu. Phương pháp này sẽ giúp làm giảm sai số chọn mẫu và do vậy sẽ giảm được cỡ mẫu cần thiết để đo lường sự thay đổi của các chỉ tiêu cần ngiên cứu qua thời gian.

Học viên

Khóa học dành cho mọi đối tượng với kiến thức thống kê cơ bản và đang làm việc với các bộ số liệu của các cuộc điều tra. Khóa học rất hữu ích cho các sinh viên sau đại học, các nhà nghiên cứu đến từ trường đại học, viện nghiên cứu và các bộ ngành.

Giáo trình

Survey Sampling: Leslie Kish. Professor of Sociology. Program Director, Survey Research Center, Institute for Social Research, The University of Michigan.

Phần mềm sử dụng

Stata

Điều kiện nhập học

 • Có kiến thức cơ bản về thống kê
 • Có kiến thức cơ bản về toán học.
Nội dung khóa học

Khóa học sẽ kéo dài 4 ngày với nội dung như sau:

Ngày 1

 • Chọn mẫu- khoa học hay nghệ thuật?
 • Sai số chọn mẫu và sai số phi chọn mẫu
 • Các kiến thức cơ bản về mẫu

Ngày 2

 • Chọn mẫu

Ngày 3

 • Phương pháp chọn mẫu nhiều giai đoạn
 • Các ước lượng từ mẫu nhiều giai đoạn

Ngày 4

 • Tối ưu hoá thiết kế chọn mẫu nhiều giai đoạn
 • Khuyến nghị thiết kế mẫu