Xây dựng năng lực

MDRI cung cấp dịch vụ xây dựng năng lực cho các cá nhân và tổ chức thông qua các khóa đào tạo ngắn. Được phát triển qua các tình huống, ví dụ thực tế từ bối cảnh phát triển cụ thể trên thế giới cùng kinh nghiệm làm việc, các khóa đào tạo hướng đến việc trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng về những chủ đề sau: