Nghèo đa chiều: Bằng chứng từ Việt Nam

Lê Việt Hà, Nguyễn Việt Cường và Phùng Đức Tùng

Economics Bulletin, Vol. 35 No. 4 p.A282

Giới thiệu

Nghiên cứu này tìm hiểu về nghèo đa chiều ở Việt Nam sử dụng phương pháp của Alkire và Foster (2007, 2011) và dữ liệu từ Khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam 2010 và 2012. Tình trạng nghèo được phân tích theo 5 khía cạnh bao gồm sức khỏe, giáo dục, bảo […]

Liệu các dân tộc thiểu số nghèo nhất có được hưởng lợi từ chương trình giảm nghèo quy mô lớn? Bằng chứng từ Việt Nam

Nguyễn Việt Cường, Daniel Westbrook và Phùng Đức Tùng

The Quarterly Review of Economics and Finance, 2015, vol. 56, issue C, pages 3-14

Giới thiệu

Tóm tắt Để nâng cao cơ hội hưởng lợi từ sự tăng trưởng kinh tế cho các dân tộc thiểu số nghèo, chính phủ Việt Nam đã thực hiện một chương trình có tên gọi “Phát triển kinh tế-xã hội cho các xã đang gặp khó khăn nhất trong các dân tộc thiểu số và […]

Sai số phi chọn mẫu và chất lượng dữ liệu: Chúng ta có thể học được gì từ khảo sát để thu thập dữ liệu về các chỉ số đo lường tính dễ bị tổn thương?

Phùng Đức Tùng, Bernd Hardeweg, Suwanna Praneetvatakul và Hermann Waibel

World Development, Vol. 71 (July), p. 25-35. doi: 10.1016/j.worlddev.2013.11.008

Giới thiệu

Tóm tắt Chúng tôi sử dụng những số liệu còn thiếu, số lượng câu trả lời “không” hoặc “không biết” và số lượng lỗi sai với kiểm tra độ tin cậy để xác định lỗi phi chọn mẫu ở những khảo sát quy mô lớn cho các đo lường tính dễ bị tổn thương đối […]

Tác động của thuận lợi hóa thương mại lên nghèo đói và bất bình đẳng: Bằng chứng từ các nước thu nhập thấp và trung bình

Nguyễn Việt Cường

The Journal of International Trade & Economic Development, Vol. 24, No. 3, 315–340, http://dx.doi.org/10.1080/09638199.2014.898315

Giới thiệu

Tóm tắt Đã có nhiều nghiên cứu thực nghiệm về tác động của thuận lợi hóa thương mại lên thương mại quốc tế và tổng sản phẩm quốc nội (GDP), nhưng chưa có nghiên cứu nào về tác động của thuận lợi hóa thương mại lên nghèo đói và bất bình đẳng. Nghiên cứu này […]

Liệu tăng lương tối thiểu có tác động đến lợi nhuận của doanh nghiệp? Trường hợp của Việt Nam.

Nguyễn Việt Cường

Journal of International Development, DOI: 10.1002/jid.2920

Giới thiệu

Nghiên cứu này đo lường tác động của tăng lương tối thiểu lên lợi nhuận của các doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam sử dụng phương pháp sai biệt kép cùng kết hợp với ghép cặp xác suất. Dữ liệu sử dụng cho phân tích này được lấy từ Điều tra doanh nghiệp Việt […]