Đánh giá tác động

Mục tiêu

Mục đích của khóa đào tạo nhằm cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về đánh giá tác động của các dự án, chương trình, chính sách liên quan đến lĩnh vực phát triển với các ví dụ cụ thể về đánh giá tác động của các chương trình, dự án ở Việt Nam như Chương trình 135 giai đoạn II, Chương trình tín dụng vi mô, Chương trình hỗ trợ về nước sạch và vệ sinh môi trường; cụ thể là các vấn đề sau:

 • Các kiến thức cơ bản về kinh tế lượng
 • Vấn đề nhóm so sánh và tự lựa chọn
 • Ngẫu nhiên hóa chọn đối chứng và nhóm can thiệp
 • Tác động bình quân và tác động bình quân lên nhóm can thiệp/thụ hưởng

Học viên

Khóa học dành cho mọi đối tượng với kiến thức thống kê cơ bản và những người làm việc với các bộ số liệu từ các cuộc điều tra và có kinh nghiêm dự án và chương trình phát triển. Khóa học rất hữu ích cho các sinh viên sau đại học, các nhà nghiên cứu đến từ trường đại học, viện nghiên cứu và các bộ ngành.

Giáo trình

Gertler, P. J., Martinez, S., Premand, P., Rawlings, L. B., Vermeersch, C. M. J., 2011, Impact Evaluation in Practice, The World Bank.

Phần mềm sử dụng

Stata

Điều kiện nhập học

 • Có kiến thức cơ bản về thống kê
 • Có kiến thức cơ bản về toán học.
Nội dung khóa học

Khóa học sẽ kéo dài 4 ngày với nội dung như sau:

Ngày 1

 • Kinh tế lượng cơ bản

Ngày 2

 • Ngẫu nhiên hóa
 • Tác động bình quân và tác động bình quân lên nhóm can thiệp/thụ hưởng
 • Phương pháp biến công cụ

Ngày 3

 • Thiết kế thử nghiệm và bán thử nghiệm

Ngày 4

 • Phương pháp ghép điểm xu hướng
 • Phân tích số liệu lặp