Nghiên cứu ứng dụng

Các phương pháp tiếp cận định tính và định lượng toàn diện mà chúng tôi cung cấp đảm bảo rằng các vấn đề đang nghiên cứu được giải quyết với sự tận tâm và chất lượng cao nhất.

MDRI đã thực hiện nhiều dự án nghiên cứu ứng dụng từ đánh giá chính sách, nghiên cứu thị trường, điều tra KAP đến các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên. Những nghiên cứu thực nghiệm này đóng vai trò quan trọng trong đầu vào để xây dựng các chương trình và chính sách phát triển cho chính phủ Việt Nam. Chúng tôi có đội ngũ nghiên cứu với nền tảng học thuật vững chắc về kinh tế và kinh tế lượng, sử dụng thành thạo các phần mềm thống kê như STATA, SPSS và SAS.

Đội ngũ MDRI còn có những chuyên gia nghiên cứu giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học xã hội, có phương pháp điều tra và sự tận tâm để rút ra những thông tin quan trọng từ các bên liên quan và đi đến cốt lõi vấn đề. Các phương thức tiếp cận định lượng và định tính bao quát mà chúng tôi cung cấp đảm bảo rằng các vấn đề nghiên cứu được giải quyết được với sự cống hiến và chất lượng cao nhất.

Đánh giá Tác động Kinh tế Xã hội và Giới của chương trình Quản lý Tài sản Đường bộ và Xây dựng Cầu địa phương (LRAMP)
Nghiên cứu định hình và Thiết kế chương trình dành cho Lãnh đạo Nữ trong ngành Công nghiệp Sản xuất Chế tạo
Khảo sát tần suất cao về tác động của COVID-19 lên hộ và hoạt động kinh doanh của hộ gia đình
Đánh giá sâu các chỉ tiêu Phát triển Bền Vững (SDG) 1, 2, 3, 4
Khảo sát sự hài lòng của người bệnh
Đánh giá nhu cầu tiêu dùng điện sinh hoạt và các tác động của việc tăng giá điện
Nghiên cứu về tài chính/chi phí dạy nghề
Thiết kế và thực hiện kiểm tra chéo cho điều tra PAPI
Sự tham gia và chấp hành luật pháp: Phương pháp thử nghiệm nhóm đối chứng ngẫu nhiên
Đánh giá quan hệ hợp tác phát triển dài hạn giữa Vương quốc Anh và Việt Nam
Thiết kế và thực hiện kiểm tra chéo cho điều tra PAPI