Kinh tế lượng

Mục tiêu

Khóa học này có những mục tiêu chính sau:

  • Cung cấp cho học viên các kiến thức về kinh tế lượng – các phương pháp thống kê ứng dụng trong kinh tế để thử nghiệm các giả thuyết kinh tế-xã hội và dự đoán các biến kinh tế-xã hội.
  • Cung cấp cho học viên các kỹ năng phân tích số liệu và phần mềm để thực hiện các hồi quy và kiểm nghiệm.
  • Khóa học này sẽ tập trung vào các ứng thục thực tế của kinh tế lượng.

Học viên

Khóa học dành cho mọi đối tượng với kiến thức thống kê cơ bản và quan tâm đến khóa học. Khóa học rất hữu ích cho các sinh viên sau đại học, các nhà nghiên cứu đến từ trường đại học, viện nghiên cứu và các bộ ngành. Khóa học rất hữu ích cho các sinh viên sau đại học, các nhà nghiên cứu đến từ trường đại học, viện nghiên cứu và các bộ ngành.

Giáo trình

Wooldridge, Jeffrey M. (2008). Introductory Econometrics: A Modern Approach. South-Western College Publishers, Fourth Edition (ISBN: 9780324581621).

Phần mềm sử dụng

Stata

Điều kiện nhập học

  • Có kiến thức cơ bản về thống kê
  • Có kiến thức cơ bản về toán học.
Nội dung khóa học

Khóa học sẽ diễn ra trong 5 ngày với nội dung như sau:

Ngày 1

Chương 1. Bản chất của Kinh tế lượng và Số liệu kinh tế

Chương 2. Mô hình hồi quy đơn giản

Chương 3. Phân tích hồi quy phức: Ước lượng

Chương 4. Phân tích hồi quy phức: Kết luận

Ngày 2

Chương 5. Phân tích hồi quy phức: Tiệm cận OLS

Chương 6. Phân tích hồi quy phức: Các vấn đề sâu hơn

Chương 7. Phân tích hồi quy phức với thông tin định tính: Biến nhị phân (hoặc biến giả)

Chương 8. Phương sai sai số không thuần nhất

Ngày 3

Chương 9. Bàn thêm về đặc điểm và vấn đề dữ liệu

Chương 10. Phân tích hồi quy cơ bản với Số liệu chuỗi thời gian

Chương 11. Các vấn đề khác về sử dụng OLS với số liệu chuỗi thời gian

Chương 12. Tương quan chuỗi và Phương sai sai số không thuần nhất trong hồi quy chuỗi thời gian

Ngày 4

Chương 13. Dữ liệu ngẫu nhiên theo thời gian. Các phương pháp dữ liệu lặp đơn giản

Chương 14. Phương pháp số liệu lặp cao cấp

Chương 15. Ước lượng biến công cụ và Hồi quy 2 giai đoạn

Ngày 5

Chương 16. Mô hình đẳng thức đồng thời

Chương 17. Mô hình Biến phụ thuộc giới hạn và Chữa chọn mẫu

Chương 18. Các chủ điểm về chuỗi thời gian nâng cao