Chính sách công

Thể chế là một trong những yếu tố quan trọng nhất của sự phát triển bền vững quốc gia. Đối với những nước đang phát triển, thể chế công bằng đảm bảo tính hòa nhập xã hội trong quá trình phát triển. Điều đó có nghĩa những dự án phát triển và các đầu tư sẽ làm lợi cho những nhóm cộng đồng nghèo và dễ tổn thương nhất; các doanh nghiệp có khả năng hoạt động trong môi trường dân chủ với khung pháp lý công bằng, minh bạch; người nghèo có tiếp cận tới đất, tài nguyên tự nhiên và sinh kế bền vững; năng lực chính phủ tương thích với tốc độ phát triển kinh tế. Việt Nam đã và đang chú trọng đặc biệt tới việc tăng cường tính hiệu quả của thể chế trong những năm gần đây khi đất nước đã đạt tới ngưỡng thu nhập trung bình và đang hướng tới nâng cao năng lực chính phủ trong giai đoạn phát triển tới.

MDRI đã hỗ trợ những chính sách và chiến lược của nhà nước thông qua việc cung cấp những nghiên cứu dựa trên bằng chứng và dịch vụ tư vấn chính sách. Với vai trò tư vấn và cố vấn, chúng tôi đã thiết lập được mối liên kết chặt chẽ với các cơ quan chính quyền ở cấp trung ương và địa phương để phổ biến những kết quả nghiên cứu với quan điểm tác động tích cực đến những thay đổi chính sách, như cải cách giáo dục, các vấn đề dân tộc thiểu số và cải tiến hệ thống đăng ký hộ khẩu.

Một trong những dự án quan trọng trong lĩnh vực này là thiết kế và thực hiện kiểm tra chéo Chỉ số Quản trị cấp tỉnh và hành chính công (PAPI), một công cụ theo dõi việc thực hiện chính sách và cung cấp dịch vụ công theo thời gian.

Đánh giá Tác động Kinh tế Xã hội và Giới của chương trình Quản lý Tài sản Đường bộ và Xây dựng Cầu địa phương (LRAMP)
Nghiên cứu định hình và Thiết kế chương trình dành cho Lãnh đạo Nữ trong ngành Công nghiệp Sản xuất Chế tạo
Khảo sát tần suất cao về tác động của COVID-19 lên hộ và hoạt động kinh doanh của hộ gia đình
Đánh giá sâu các chỉ tiêu Phát triển Bền Vững (SDG) 1, 2, 3, 4
Khảo sát sự hài lòng của người bệnh
Đánh giá nhu cầu tiêu dùng điện sinh hoạt và các tác động của việc tăng giá điện
Nghiên cứu về tài chính/chi phí dạy nghề
Thiết kế và thực hiện kiểm tra chéo cho điều tra PAPI
Sự tham gia và chấp hành luật pháp: Phương pháp thử nghiệm nhóm đối chứng ngẫu nhiên
Đánh giá quan hệ hợp tác phát triển dài hạn giữa Vương quốc Anh và Việt Nam
Thiết kế và thực hiện kiểm tra chéo cho điều tra PAPI