Cơ sở dữ liệu

MDRI tiếp cận với nguồn dữ liệu phong phú, cập nhật và đáng tin cậy, bao gồm dữ liệu được thu thập bởi MDRI và từ cơ sở dữ liệu quốc gia. Chúng tôi thiết lập quy trình quản lý dữ liệu và thông tin chặt chẽ, cho phép phân tích dữ liệu hiệu quả hơn và đáp ứng được những nhu cầu nghiên cứu cụ thể.

 

Một số cơ sở dữ liệu chính gồm có:

 • Điều tra Mức sống hộ gia đình năm 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 và 2012
 • Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 1999 và 2009
 • Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2006 và 2011
 • Điều tra Doanh nghiệp từ năm 2004 đến 2013
 • Điều tra Lao động Việt Nam từ năm 2007 đến 2012
 • Điều tra giữa kỳ “Cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả đầu ra – CHOBA” 2013
 • Điều tra đầu kỳ cho đợt khảo sát đánh giá tác động năm thứ nhất dự án mô hình trường học mới tại Việt Nam (GPE-VNEN) năm 2013
 • Điều tra đầu kỳ cho Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả đầu ra trong khuôn khổ chương trình mục tiêu quốc gia (PforR) vào năm 2013
 • Điều tra đánh giá tác động chương trình giảm nghèo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009 – 2013
 • Điều tra cuối kỳ của Chương trình 135 giai đoạn II vào năm 2012
 • Điều tra đầu kỳ của Chương trình 135 giai đoạn II vào năm 2007
 • Điều tra đầu kỳ cho dự án giảm nghèo miền núi phía Bắc giai đoạn II năm 2011
 • Điều tra Đánh giá Các Mục tiêu Trẻ em và Phụ nữ năm 2006 và 2011
 • Điều tra cúm gia cầm năm 2006