Nghiên cứu về dinh dưỡng và môi trường thực phẩm trẻ vị thành niên Việt Nam
Nghiên cứu thí điểm về Mức độ hoà nhập Người khuyết tật trong Quản trị địa phương
Xây dựng Bộ chỉ số Mức độ sẵn sàng áp dụng công nghệ vào giáo dục (ETRI) tại TP. Hồ Chí Minh
Nghiên cứu Nhân rộng Mô hình Thư viện Thân thiện của Room to Read tại Việt Nam
Đánh giá tác động lâu dài của việc học trường chuyên: Nghiên cứu điển hình tại Việt Nam
Thúc đẩy sự chuyển dịch hoàn toàn sang phát triển bền vững tại Việt Nam, tập trung vào khu vực Tây Nguyên
Nghiên cứu Hệ thống Quản lý Trường học ở Việt Nam (DWMS – Vietnam Schools)
Đánh giá Tác động Kinh tế Xã hội và Giới của chương trình Quản lý Tài sản Đường bộ và Xây dựng Cầu địa phương (LRAMP)