Nghiên cứu thí điểm về Mức độ hoà nhập Người khuyết tật trong Quản trị địa phương
Đánh giá tác động lâu dài của việc học trường chuyên: Nghiên cứu điển hình tại Việt Nam
Thúc đẩy sự chuyển dịch hoàn toàn sang phát triển bền vững tại Việt Nam, tập trung vào khu vực Tây Nguyên
Đánh giá Tác động Kinh tế Xã hội và Giới của chương trình Quản lý Tài sản Đường bộ và Xây dựng Cầu địa phương (LRAMP)
Nghiên cứu định hình và Thiết kế chương trình dành cho Lãnh đạo Nữ trong ngành Công nghiệp Sản xuất Chế tạo
Khảo sát tần suất cao về tác động của COVID-19 lên hộ và hoạt động kinh doanh của hộ gia đình
Dự án Phát triển Cơ sở Hạ tầng Giao thông Đồng bằng Sông Cửu Long – Đánh giá tác động của người thụ hưởng
Đánh giá sâu các chỉ tiêu Phát triển Bền Vững (SDG) 1, 2, 3, 4