GEMMES Vietnam giai đoạn 2 (Hợp phần số 3)
Nghiên cứu về Bảo hiểm Nông nghiệp tại Việt Nam
Thúc đẩy cách tiếp cận địa bàn cảnh quan bền vững tại Việt Nam, tập trung vào khu vực Tây Nguyên
Thu thập dữ liệu đầu kỳ  của dự án “Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam” (Dự án GCF2 – SACCR)
Khảo sát Cuối kỳ Dự án “Cải tiến kinh doanh thông qua dự báo mùa vụ cho cà phê tại Việt Nam” (WeFoCoS)
Nghiên cứu về dinh dưỡng và môi trường thực phẩm trẻ vị thành niên Việt Nam
Nghiên cứu về Nông nghiệp thông minh: Lập mô hình và ứng dụng các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu
Thúc đẩy sự chuyển dịch hoàn toàn sang phát triển bền vững tại Việt Nam, tập trung vào khu vực Tây Nguyên