GEMMES Vietnam giai đoạn 2 (Hợp phần số 3)

Tổng quan

Giai đoạn 2 của GEMMES Việt Nam là một trong những chương trình nghiên cứu với mục tiêu góp phần tham vấn và cung cấp cho Bộ Tài Nguyên và Môi trường của Việt Nam những cơ sở khoa học phục vụ cho chiến lược quốc gia về mục tiêu phát thải ròng bằng Không và thích ứng với biến đổi khí hậu. Giai đoạn 2 của GEMMES Việt Nam được thực hiện từ năm 2023 tới năm 2026 và được chia thành 03 hợp phần nghiên cứu: Khí hậu, Năng lượng và Xã hội. Trong đó, Hợp phần số 3 (Xã hội) hướng đến phân tích các khía cạnh xã hội của quá trình chuyển đổi năng lượng ở Việt Nam, thông qua lăng kính của hộ gia đình và doanh nghiệp. Kết quả từ Hợp phần số 3 sẽ cung cấp một loạt cơ sở, bằng chứng khoa học về 04 khía cạnh xã hội xung quanh biến đổi hậu và chuyển đổi năng lượng, bao gồm các khía cạnh: (1) doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), (2) tạo việc làm và đào tạo về năng lượng tái tạo, (3) mối quan hệ với các hệ sinh thái và môi trường, (4) các tác động xã hội liên quan đến thời tiết cực đoan và các hiện tượng ô nhiễm.

Trong dự án này, MDRI sẽ phụ trách 02 gói nghiên cứu thuộc Hợp phần số 3 (Xã hội), bao gồm:

+ Gói nghiên cứu số 1: Vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) trong việc giảm phát thải và hỗ trợ chuyển đổi năng lượng trong chuỗi giá trị sản xuất công nghệ thông tin và truyền thông (ICT). (nhãn: WP1-ICT-SME). Dự án sẽ tìm hiểu về các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực CNTT-TT sản xuất xung quanh các khía cạnh sau: (1) thực trạng  tiêu thụ năng lượng của các doanh nghiệp, (2) mức độ sẵn lòng chuyển đổi và chi trả cho năng lượng tái tạo, (3) nhận thức và góc nhìn của các doanh nghiệp đối với các tác động ra bên ngoài từ hoạt động sản xuất (ô nhiễm) và (4) các mối liên kết giữa sử dụng năng lượng với thực tiễn sản xuất và quản lý lực lượng lao động.

+ Gói nghiên cứu số 4: Biến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí, sức khỏe và năng suất lao động ở Việt Nam. (nhãn: WP4- Ô nhiễm-Nhiệt). Gói nghiên cứu này là một trong những nỗ lực đầu tiên ở Việt Nam nhằm tìm hiểu mối quan hệ giữa biến đổi khí hậu (ước lượng qua sự thay đổi nhiệt độ và lượng mưa) và ô nhiễm không khí cũng như những tác động tiềm tàng của chúng đối với sức khỏe và năng suất lao động ở Việt Nam.

Vai trò của MDRI trong các gói nghiên cứu:

  • Phát triển khung nghiên cứu cho Gói nghiên cứu số 1 và số 4
  • Nghiên cứu, đánh giá, tổng hợp tài liệu khoa học và các chính sách liên quan hiện hành cho Gói nghiên cứu số 1 và số 4.
  • Xây dựng công cụ và phương pháp nghiên cứu định lượng cho Gói nghiên cứu số 1
  • Tiến hành thu thập dữ liệu định lượng với 300 doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực sản xuất CNTT-TT tại các tỉnh được lựa chọn.
  • Viết các bài báo nghiên cứu cho Gói nghiên cứu số 1 và số 4
  • Chuẩn bị báo cáo và tóm tắt chính sách dựa trên kết quả các bài báo nghiên cứu của Gói nghiên cứu số 1 và số 4.

 

Ảnh: Lê Hồng Hà

Thời gian

09/2023 - 06/2026

KHÁCH HÀNG