Nghiên cứu đánh giá cuối kỳ của Dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch tại hai tỉnh Lào Cai và Sơn La” (GREAT)
Nghiên cứu kỹ năng nghề nghiệp và thiếu hụt kỹ năng nghề nghiệp của thanh thiếu niên
Nghiên cứu đầu kỳ cho dự án hồ tiêu bền vững tại Việt Nam
Dự án Đánh giá tác động cầu Cao Lãnh – Khảo sát giữa kỳ
Đánh giá tác động Dự án giảm nghèo Tây Nguyên
Đánh giá giữa kỳ Chương trình Bảo trợ trẻ em của tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children) tại Lào Cai
Chương trình khảo sát xã hội quốc tế – Khảo sát xã hội học tại Việt Nam
Đánh giá sâu các chỉ tiêu Phát triển Bền Vững (SDG) 1, 2, 3, 4