Đánh giá tác động Dự án giảm nghèo Tây Nguyên

Tổng quan

Dự án giảm nghèo Tây Nguyên hướng đến 130 xã nghèo nhất trong 26 huyện thuộc 6 tỉnh khu vực Tây Nguyên và vùng ven biển Nam Trung Bộ (Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Gia Lai, Quảng Nam và Quảng Ngãi). Dự án nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua hỗ trợ:

i) công trình hạ tầng cấp làng, xã,

ii) sinh kế bền vững thông qua chống đói và suy dinh dưỡng,

iii) liên kết cơ sở hạ tầng, xây dựng năng lực và thông tin liên lạc;

iv) quản lý dự án.

Mục tiêu của nhiệm vụ đánh giá tác động của Dự án bao gồm: (i) đánh giá tác động của các hoạt động của Dự án GNTN nói
chung đến kinh tế của các hộ nghèo và không nghèo cũng như các tổ chức địa phương và các liên kết xã hội tại các xã mục
tiêu; và (ii) đánh giá các tác động kinh tế, thể chế và xã hội trong các hợp phần của dự án, như các đánh giá tác động tập
trung vào các hoạt động sinh kế.

MDRI tổ chức các Khảo sát Đầu kỳ (2014), Giữa kỳ (2016) và Cuối kỳ (2019) nhằm thu thập dữ liệu phục vụ nhiệm vụ đánh giá tác động này.

 

Nhiệm vụ chính:
• Thiết kế mô hình đánh giá tác động
• Xây dựng kế hoạch lấy mẫu và chọn mẫu
• Xây dựng công cụ nghiên cứu (bảng hỏi định lượng và định tính)
• Tổ chức thu thập dữ liệu thực địa (đầu kỳ, giữa kỳ và cuối kỳ)
• Phân tích dữ liệu và viết báo cáo.

Thời gian

09/2019 - 12/2019

KHÁCH HÀNG