Đánh giá giữa kỳ Chương trình Bảo trợ trẻ em của tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children) tại Lào Cai

Tổng quan

Chương trình Bảo trợ trẻ em được triển khai tại 23 xã thuộc 5 huyện của tỉnh Lào Cai, một trong những tỉnh khó khăn nhất tại Việt Nam với tỉ lệ lớn dân số thuộc nhóm dân tộc thiểu số và tình trạng nghèo đa chiều kéo dài. Cũng áp dụng phương pháp tiếp cận theo vòng đời, chương trình triển khai bốn chương trình theo độ tuổi trong khoảng từ 0 đến 19. Thông qua chương trình Bảo trợ trẻ em, Tổ chức Cứu trợ trẻ em Save the Children (SC) đang tham gia vào quá trình xây dựng nguồn nhân lực tại Việt Nam. Chương trình hướng tới mục đích mang lại cho trẻ em cơ hội có một cuộc sống tốt đẹp bằng việc thay đổi cuộc sống của trẻ, đảm bảo trẻ có một sự khởi đầu khỏe mạnh, cơ hội được học tập và được bảo vệ khỏi những nguy hại. Đối tượng thụ hưởng từ chương trình không chỉ có trẻ em mà còn bao gồm gia đình, ban lãnh đạo xã và các tổ chức tham gia đóng góp vào thể chế, bộ máy, chính sách và dịch vụ nhằm hỗ trợ thực hiện mục tiêu trên.

Một bộ các chỉ tiêu và câu hỏi được thiết kế để đánh giá kết quả giữa kì của chương trình. Đánh giá sẽ phản ánh tình trạng của trẻ em, gia đình và địa phương thông qua những chỉ tiêu chính, đồng thời giúp xác định tiến độ triển khai chương trình cho tới thời điểm hiện tại, chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức cũng như cung cấp những thông tin cần thiết giúp SC lên kế hoạch thực hiện giai đoạn còn lại của chương trình (tới năm 2022). Thêm vào đó, đánh giá cũng sẽ tìm hiểu về tiến độ công tác lên kế hoạch “chuyển nhượng quyền sở hữu” (transfer of ownership).

Nhiệm vụ chính:

  • Lên quy trình chọn mẫu
  • Thiết kế cuộc điều tra (học sinh lớp 4, học sinh THCS và thanh thiếu niên ngoài nhà trường): Xây dựng bảng hỏi, viết Sổ tay hướng dẫn điều tra, tập huấn khảo sát viên;
  • Thí điểm các công cụ thu thập số liệu
  • Thiết kế và tiến hành phương pháp nghiên cứu định tính, bao gồm phỏng vấn những người chủ chốt và thảo luận nhóm trọng tâm với các nhóm đối tượng hưởng lợi khác nhau của dự án.
  • Tổ chức thu thập số liệu định lượng tại thực địa.
  • Xây dựng cơ sở dữ liệu: giám sát quá trình nhập dữ liệu và làm sạch, đảm bảo dữ liệu sẵn sàng để phân tích
  • Viết báo cáo đánh giá giữa kỳ