Thu thập dữ liệu đầu kỳ của dự án “Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam” (Dự án GCF2 – SACCR)

Tổng quan

Biến đổi khí hậu làm thay đổi lượng mưa, gia tăng thiếu hụt nguồn nước mặt và nước ngầm cho sản xuất nông nghiệp, gây ảnh hưởng đến canh tác quy mô nhỏ ở khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam. Trong bối cảnh đó, dự án GCF2 – SACCR được tiến hành nhằm tăng cường khả năng chống chịu của nông hộ quy mô nhỏ với mất an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu tại các khu vực này – đặc biệt đối với các hộ nghèo/cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số và hộ có phụ nữ là trụ cột về kinh tế.  Dự án do Quỹ khí hậu xanh (GCF) tài trợ được Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp triển khai tại 05 tỉnh (Đắk Lắk, Đắk Nông, Ninh Thuận, Bình Thuận và Khánh Hòa) trong giai đoạn 2021 – 2026. MDRI hỗ trợ UNDP thực hiện đánh giá đầu kỳ để ghi nhận những thách thức trong tiếp cận nguồn nước, các thực hành và áp dụng thích ứng với thời tiết trong nông nghiệp tại các địa bàn được chọn, phục vụ việc đánh giá tác động của dự án trong tương lai.

Việc thu thập dữ liệu được thực hiện tại Đắk Lắk, Đắk Nông, Ninh Thuận, Bình Thuận từ tháng 09-10/2022 và tại Khánh Hòa trong Quý I năm 2024. Dữ liệu được thu thập từ khảo sát hộ gia đình và khảo sát cán bộ thôn thuộc vùng dự án và ở những khu vực không hưởng lợi từ dự án, bao gồm:

  • Thu thập thông tin về đặc điểm hộ gia đình, tình hình canh tác, tình hình tài chính và các yếu tố tác động tới đời sống của hộ gia đình;
  • Mẫu khảo sát: ~ 2.400 hộ gia đình và 110 trưởng thôn/già làng tại 09 xã dự án và 08 xã ngoài dự án.

Nhiệm vụ chính: 

  • Thiết kế bảng hỏi khảo sát hộ gia đình về nông nghiệp và khảo sát thôn
  • Thử nghiệm bảng hỏi và đóng góp hoàn thiện bảng hỏi
  • Chuẩn bị thực địa, bao gồm tuyển dụng và tập huấn cán bộ khảo sát, chuẩn bị tài liệu tập huấn
  • Triển khai thu thập số liệu với kế hoạch làm việc chi tiết
  • Lập trình công cụ thu thập số liệu vào máy tính bảng
  • Làm sạch và quản lý chất lượng số liệu thu thập được
  • Cung cấp bộ số liệu và các báo cáo tiến độ thu thập số liệu
  • Tham gia chuẩn bị Báo cáo Khảo sát Đầu kỳ

 

Ảnh: Nguyễn Hà My

Thời gian

06/2022 – 03/2024

KHÁCH HÀNG