Tác động của thuận lợi hóa thương mại lên nghèo đói và bất bình đẳng: Bằng chứng từ các nước thu nhập thấp và trung bình

Nguyễn Việt Cường

The Journal of International Trade & Economic Development, Vol. 24, No. 3, 315–340, http://dx.doi.org/10.1080/09638199.2014.898315

Giới thiệu

Tóm tắt

Đã có nhiều nghiên cứu thực nghiệm về tác động của thuận lợi hóa thương mại lên thương mại quốc tế và tổng sản phẩm quốc nội (GDP), nhưng chưa có nghiên cứu nào về tác động của thuận lợi hóa thương mại lên nghèo đói và bất bình đẳng. Nghiên cứu này tìm hiểu về tác động của thuận lợi hóa thương mại lên nghèo đói và bất bình đẳng tại các quốc gia thu nhập nhấp và trung bình, sử dụng hồi quy biến công cụ theo phương pháp mô-men tổng quát (generalized method of moments-type instrumental variable regression). Trong nghiên cứu này, thuận lợi hóa thương mại được đo bằng số lượng các tài liệu và số ngày cần thiết cho xuất khẩu và nhập khẩu. Kết quả nghiên cứu cho thấy thuận lợi hóa thương mại giúp cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình giảm thiểu tình trạng đói nghèo và bất bình đẳng, và tăng GDP bình quân đầu người.

Đọc bài viết